Projekty współpracy

Zgodnie z podpisaną umową ramową na realizację zadania z zakresu projektów współpracy przewidujemy realizację 2 projektów na łączną kwotę 152.000 zł.
Będą to następujące projekty:

 • Siłownie na świeżym powietrzu
 • Promowanie budownictwa pasywnego z wykorzystaniem OZE


Tytuł projektu: Siłownie na świeżym powietrzu (akronim: SNŚP)
Rodzaj projektu: realizacja
Zakres projektu: na podstawie rozporządzenia: §2 pkt. 4 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Liczba etapów realizacji projektu 1
Planowany termin złożenia wniosku: IV kwartał 2016 r. lub 1 kwartał 2017 r.
Planowany okres realizacji: do grudnia 2017 r.
Partnerzy projektu: Lider – Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”
Partner – Stowarzyszenie LGD POLCENTRUM
Partner – Lokalna Grupa Działanie PRYM
Partner - Stowarzyszenie LGD "Ziemia Łowicka"
Warunki jakie powinien spełnić wniosek, aby uzyskać dofinansowanie:
 • Projekt nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych w zakresie, w jakim będzie realizowany przez LGD,
 • Jest zgodny ze wszystkimi LSR realizowanymi przez LGD, uczestniczące w realizacji operacji,
 • Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością LGD ubiegającej się o przyznanie pomocy lub ta LGD posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz co najmniej przez okres podlegania zobowiązaniom do zapewnienia trwałości operacji;
 • realizacja projektu współpracy nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
Cel operacji: Celem operacji projektu jest:
 • rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich wchodzących w skład partnerów;
 • podniesienie atrakcyjność rekreacyjnej i turystycznej regionów poprzez zapoznanie ich mieszkańców z możliwymi formami aktywnego spędzania czasu z ukierunkowaniem na wykorzystanie małej infrastruktury rekreacyjno - sportowej;
 • zbudowanie wspólnego porozumienia w celu łączenia regionów, a także stworzenie nowych możliwości do krzewienia kultury zdrowego trybu życia poprzez organizowanie wspólnych akcji pro zdrowotnych.
Krótki opis projektu: Projekt współpracy zakłada utworzenie w wybranych gminach należących do partnerów punktów z mała infrastrukturą rekreacyjną na świeżym powietrzu. Fit parki będą składały się z kilku urządzeń od 4 do 5. W każdym z parków będzie zainstalowana tablica informacyjna z regulaminem oraz finansowaniem projektu. Ponadto wszyscy partnerzy realizują zadania proporcjonalnie do posiadanych budżetów, a także po jednym zadaniu indywidualnym uzupełniającym. Poniżej w poglądowym budżecie przedstawiałem propozycje.
Kryteria wyboru: Aby uzyskać dofinansowanie trzeba osiągnąć min. 21 punktów:
 1. cele projektu współpracy są zgodne z więcej niż jednym celem szczegółowym LSR wszystkich LGD uczestniczących w realizacji tego projektu współpracy, za które przyznaje się 4 pkt.;
 2. projekt współpracy ma innowacyjny charakter rozumiany jako wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych lub społecznych, za które przyznaje się 6 pkt.;
 3. projekt współpracy zakłada, że w wyniku jego realizacji zostanie utworzone przynajmniej jedno miejsce pracy, za które przyznaje się 6 pkt.;
 4. udokumentowane doświadczenie LGD uczestniczących w realizacji projektu współpracy w realizacji co najmniej:
  1. trzech projektów o zakresie podobnym do zakresu tego projektu współpracy, za które przyznaje się 4 pkt.,
  2. jednego, lecz nie więcej niż dwóch projektów o zakresie podobnym do zakresu tego projektu współpracy, za które przyznaje się 2 pkt.;
 5. budżet projektu współpracy zakłada proporcjonalny i racjonalny podział wydatków między LGD uczestniczącymi w realizacji projektu współpracy oraz pozostałymi partnerami, za które przyznaje się 3 pkt.;
 6. w realizację projektu współpracy zaangażowany jest co najmniej jeden partner zagraniczny, za które przyznaje się 8 pkt.;
 7. projekt współpracy jest projektem:
  1. zintegrowanym, w którym co najmniej jedno zadanie realizowane przez każdego z partnerów jest odmienne w swym zakresie od zadań realizowanych przez pozostałych partnerów, za które przyznaje się 4 pkt.,
  2. symetrycznym, w którym takie same lub podobne w swym zakresie zadania są realizowane przez partnerów, za które przyznaje się 2 pkt.
Osoby kontaktowe czy koordynujące prace Partnerów: LGD CENTRUM: Michał Prokopiak (koordynator Lidera), tel. 605 907 915, michal@srgc.pl

Tytuł projektu: Promowanie budownictwa pasywnego z wykorzystaniem OZE
Rodzaj projektu: realizacja
Zakres projektu: na podstawie rozporządzenia: §2 pkt. 5 promowania obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia nr 1303/2013, zwaną dalej „LSR”, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości, oraz §2 pkt. 6 stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR
Liczba etapów realizacji projektu 1
Planowany okres realizacji: od 2016 r. do 2018 r.
Partnerzy projektu: Partner – Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM”
Partner – Stowarzyszenie LGD POLCENTRUM
Lider – Lokalna Grupa Działanie PRYM
Warunki jakie powinien spełnić wniosek, aby uzyskać dofinansowanie:
 • Projekt nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych w zakresie, w jakim będzie realizowany przez LGD,
 • Jest zgodny ze wszystkimi LSR realizowanymi przez LGD, uczestniczące w realizacji operacji,
 • Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością LGD ubiegającej się o przyznanie pomocy lub ta LGD posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz co najmniej przez okres podlegania zobowiązaniom do zapewnienia trwałości operacji;
 • realizacja projektu współpracy nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
Cel operacji: Celem operacji projektu jest:
 • wytyczenie właściwego kierunku wspólnych działań polskich i szwedzkich LGD;
 • ochrona klimatu, w tym zagadnienia energetyki ,zastosowanie odnawialnych źródeł energii, budownictwo pasywne;
 • transfer technologii i innowacji
Krótki opis projektu: Projekt zakłada zdobycie wiedzy o budownictwie pasywnym i korzystaniu z OZE. Planuje się zorganizowanie warsztatów, szkoleń oraz wyjazdu studyjnego skierowanych głównie do przedstawicieli grup defaworyzowanych, ale także do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz JST, którzy na co dzień mają do czynienia z realizacją LSR. Podczas wizyty studyjnej zostanie zorganizowana konferencja podzielona na bloki tematyczne. W czasie wizyty uczestnicy wezmą również udział w targach kontaktów oraz w warsztatach, podczas których małe międzynarodowe grupy robocze wypracują wspólne koncepcje współpracy międzysektorowej. Wydarzenie będzie miało na celu wymianę dobrych praktyk między Polską a Szwecją, przeniesienie ich na lokalne środowisko w swoim kraju, dostosowanie oraz ulepszenie ich przez lokalne społeczeństwo.

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin "CENTRUM"
99-300 Kutno,
ul. Wojska Polskiego 10a

Biuro czynne
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 700 - 1500

Telefon: 24 355 23 45
Faks: 24 355 23 44
Email: info@srgc.pl
Strona: www.srgc.pl